جون عمتون بدهی‌فنی‌ رو تسویه کنید!

بدهی فنی‌تون رو پرداخت کنید وگرنه زمین می‌خورید! بدهی‌فنی‌ چیست؟ فرض کنید میخواهید یک قابلیت بسیار کاربردی را به پلتفرمتان اضافه کنید و برای این کار دو راه حل وجود دارد! راه حل اول آسان است و زمان کمی می‌خواهد, ولی راه حل دوم سخت